Evoluution Petos

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
17 / total: 23
Evoluution Petos - Harun Yahya
EVOLUUTION PETOS
Darwinilaisuuden ja sen ideologisen perustan luonnontieteellinen romahdus
   

 


LUKU 14

EVOLUUTIOTEORIA - MATERIALISTINEN SITOUMUS

Kautta tämän kirjan esitetty tieto näyttää, että evoluutioteorialla ei ole tieteellistä perustaa ja että evoluutioväitteet päinvastoin ovat selvästi ristiriidassa tieteellisten löytöjen kanssa. Toisin sanoen evoluutiota ylläpitävä voima ei ole tiede. Jotkut "tiedemiehet" voivat tukea evoluutiota, mutta epäilemättä toinen perustava tekijä vaikuttaa myös.

Tämä toinen tekijä on materialistinen filosofia.

Materialistinen filosofia on yksi historian vanhimmista ajatusjärjestelmistä. Sen perustavin piirre on aineen pitäminen absoluuttisena. Tämän filosofian mukaan aine on ääretön ja kaikki oleva koostuu aineesta ja vain aineesta. Tämä lähestymistapa tekee välttämättä mahdottomaksi Luojaan uskomisen. Materialismi on siksi pitkään suhtautunut vihamielisesti kaikenlaisiin uskonnollisiin käsityksiin, jotka luottavat Jumalaan.

Kysymykseksi tulee siis, onko materialistinen käsitys oikea. Filosofian totuuden tai epätotuuden testaamisen menetelmä on tutkia tämän filosofian tieteeseen liittyviä väitteitä tieteellisillä menetelmillä. Esimerkiksi 900-luvun filosofi saattoi väittää, että kuun pinnalla oli jumalallinen puu ja että kaikki elävät olennot itse asiassa kasvoivat tämän valtavan puun oksilla kuin hedelmät ja putosivat sieltä maahan. Jotkut ihmiset olisivat saattaneet pitää tästä filosofiasta ja uskoa siihen. Mutta 1900-luvulla, aikana jolloin ihminen on onnistunut kävelemään kuun pinnalla, ei ole mahdollista esittää sellaista filosofiaa. Voidaan vahvistaa tieteellisillä menetelmillä, siis havainnoilla ja kokeilla, onko kuussa todella sellaista puuta vai ei.

Siten voidaan tutkia tieteellisillä menetelmillä materialistisia väitteitä, että aine on ollut ikuisesti ja että tämä aine pystyy ilman aineen ulkopuolista Luojaa järjestäytymään ja saamaan aikaan elämää. Kun tehdään tämä, materialismin nähdään jo romahtaneen, koska se ajatus, että aine on ollut ikuisesti, on kumottu alkuräjähdysteorialla. Alkuräjähdysteoria näyttää, että maailmankaikkeus on luotu tyhjästä. Väite siitä, että aine järjestäytyy ja saa aikaan elämää, on evoluutioteoria, jota on tarkasteltu tässä kirjassa ja jonka myös on näytetty romahtaneen.

Mutta tällä tavalla ei toimi, jos on päättänyt uskoa materialismiin ja omistautua materialistiselle filosofialle kaiken muun edellä. Se, joka on "ensisijaisesti materialisti ja sen jälkeen tiedemies", ei luovu materialismista, kun näkee sen olevan ristiriidassa tieteen kanssa. Päinvastoin, sellainen "tiedemies" pyrkii pitämään yllä materialismia ja pelastamaan sen yrittämällä tukea evoluutiota kaikin keinoin. Juuri tässä kiusallisessa tilanteessa ovat nykyään evoluutioteoriaa tukevat evolutionistit.

On mielenkiintoista, että he aika ajoin myös myöntävät tämän tosiasian. Tunnettu geneetikko ja avoin evolutionisti Richard C. Lewontin Harvardin yliopistosta tunnustaa seuraavin sanoin olevansa "ensisijaisesti materialisti ja sen jälkeen tiedemies":

Ei ole kyse siitä, että tieteen menetelmät tai instituutiot jotenkin pakottaisivat meidät hyväksymään ilmiömaailmalle materialistisen selityksen, vaan lähtökohtainen (a priori) sitoutumisemme materialismin kantaan pakottaa meidät luomaan tutkimusvälineet ja käsitejärjestelmät, jotka tuottavat materialistisia selityksiä, riippumatta siitä, miten intuition vastaisia ja hämmentäviä ne ovat asiaan perehtymättömille. Lisäksi tämä materialismi on absoluuttista, joten emme voi antaa minkään jumalallisen saada jalkaa oven rakoon. 178

Lewontinin tässä käyttämä termi "a priori" on varsin tärkeä. Tämä filosofinen termi viittaa ennakko-olettamukseen, joka ei perustu kokeelliseen tietoon. Ajatus on "a priori", kun sitä pitää oikeana ja hyväksyy sen, vaikka käytettävissä ei ole tietoa sen oikeellisuudesta. Kuten evolutionisti Lewontin ilmaisee reilusti, materialismi on evolutionisteille valmiina annettu ja hyväksytty "a priori", ja he pyrkivät sovittamaan tieteen tähän annettuun. Koska materialismi vaatii ehdottomasti Luojan olemassaolon kieltämistä, he omaksuvat ainoan saatavilla olevan vaihtoehdon eli evoluutioteorian. Heitä ei haittaa se, että evoluutioteoria on ristiriidassa tieteellisten tosiasioiden kanssa. He ovat hyväksyneet sen "a priori" oikeaksi.

Tämä ennakkoluuloihin perustuva käyttäytyminen saa evolutionistit uskomaan, että "tiedoton aine kokosi itsensä", mikä on paitsi tieteen myös järjen vastaista. New Yorkin yliopiston kemian professori ja DNA-asiantuntija Robert Shapiro selittää - jo aikaisemmin lainatulla tavalla - tämän evolutionistien uskon ja sen pohjana olevan materialistisen opin:

Tarvitaan siten toinen kehityksellinen periaate, jotta voimme päästä kuilun yli yksinkertaisista luonnon kemikaaleista ensimmäisiin tehokkaasti kopioituviin. Tätä periaatetta ei ole vielä kuvailtu yksityiskohtaisesti eikä esitelty, mutta sitä on ennakoitu ja sille on annettu sellaisia nimiä kuin kemiallinen evoluutio tai aineen itseorganisoituminen. Dialektinen materialistinen filosofia pitää tämän periaatteen olemassaoloa itsestään selvänä, ja Alexander Oparin on soveltanut sitä elämän alkuperään.179

Evolutionistinen propaganda, johon jatkuvasti törmäämme johtavissa länsimaisissa tiedotusvälineissä sekä kuuluisissa ja arvostetuissa tiedejulkaisuissa, on tulosta tästä ideologisesta välttämättömyydestä. Koska evoluutiota pidetään välttämättömänä, siitä on tullut tabu piireille, jotka asettavat tieteen standardit.

Jotkut tiedemiehet katsovat olevansa asemassa, jossa heidän on säilyttääkseen maineensa pakko puolustaa tätä kaukaa haettua teoriaa tai ainakin välttää lausumasta mitään sitä vastaan. Länsimaisten tutkijoiden on saatava artikkelinsa julkaistuiksi tietyissä tiedelehdissä saavuttaakseen ja säilyttääkseen tehtävänsä yliopistossa. Kaikki biologiaa käsittelevät lehdet ovat evolutionistien valvonnassa, ja he eivät anna yhdenkään evoluutionvastaisen artikkelin ilmestyä lehdissä. Siksi jokaisen biologin on tehtävä tutkimuksensa tämän teorian ylivallan alaisuudessa. Myös he ovat osa vakiintunutta järjestystä, joka koskee evoluutiota ideologisena välttämättömyytenä. Siksi he puolustavat sokeasti kaikkia tähän mennessä käsiteltyjä "mahdottomia sattumia".

Materialistien tunnustuksia

Saksalainen biologi Hoimar Von Dithfurt, joka on myös kuuluisa evolutionisti, on hyvä esimerkki tällaisesta hartaasta materialistisesta ymmärryksestä. Käsiteltyään esimerkkiä äärimmäisen monimutkaisesta elämän koostumuksesta Dithfurt jatkaa seuraavasti siitä kysymyksestä, olisiko elämä voinut ilmaantua sattumalta vai ei:

Onko pelkistä yhteensattumista syntyvä harmonia mahdollinen todellisuudessa? Tämä on koko biologisen evoluution peruskysymys. Kun vastaa tähän kysymykseen: "Kyllä, se on mahdollista", tunnustaa uskonsa moderniin luonnontieteeseen. Kriittisesti puhuen voimme sanoa, että sillä, joka tunnustaa uskonsa moderniin luonnontieteeseen, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin sanoa "kyllä", koska hän pyrkisi selittämään luonnon ilmiöitä ymmärrettävällä tavalla ja yrittäisi johtaa niitä luonnonlaeista soveltamatta minkään yliluonnollisen osallisuutta. Tässä vaiheessa kaiken selittäminen luonnonlakien, siis sattumien avulla on kuitenkin merkki siitä, että hänellä ei ole mitään muuta pakopaikkaa. Sillä mitä muuta hän voisi tehdä kuin uskoa sattumiin? 180

Darwinilaisuus ja materialismi

Ainoa syy siihen, että Darwinin teoriaa yhä puolustetaan, vaikka tiede on selvästi kumonnut sen, on läheinen kytkentä tämän teorian ja materialismin välillä. Darwin sovelsi materialistista filosofiaa luonnontieteisiin, ja tämän filosofian kannattajat, etenkin marxistit, jatkavat darwinilaisuuden puolustamista kaikesta huolimatta.

Yksi kuuluisimmista evoluutioteorian nykyisistä kannattajista, biologi Douglas Futuyma kirjoitti: "Yhdessä Marxin materialistisen historiateorian kanssa… Darwinin evoluutioteoria on ratkaiseva osa mekanismin ja materialismin ohjelmanjulistusta." Tämä on hyvin selkeä tunnustus siitä, miksi evoluutioteoria on todella niin tärkeä sen puolustajille. (1)

Toinen kuuluisa evolutionisti, paleontologi Stephen J. Gould on sanonut: "Darwin sovelsi yhtenäistä materialismin filosofiaa tulkintaansa luonnosta." (2) Leon Trotski, yksi Venäjän kommunistisen vallankumouksen johtavista ajattelijoista Leninin rinnalla, huomautti: "Darwinin löytö oli dialektiikan korkein voitto koko orgaanisen aineen alueella." (3) Tiede on kuitenkin näyttänyt, että darwinilaisuus ei ollut materialismin voitto vaan lähinnä merkki tämän filosofian syrjäytymisestä.


1 Douglas Futuyma, Evolutionary Biology, 2nd ed., Sunderland, MA: Sinauer, 1986, p. 3
2 Alan Woods and Ted Grant, "Marxism and Darwinism", Reason in Revolt: Marxism and Modern Science, London, 1993
3 Alan Woods and Ted Grant. "Marxism and Darwinism", London, 1993

Niin, kuten Dithfurt toteaa, materialistinen, tieteellinen lähestymistapa omaksuu perusperiaatteekseen selittää elämän kieltämällä "yliluonnollisen osallisuuden" eli luomisen. Kun tämä periaate on omaksuttu, jopa mahdottomimmat mahdollisuudet on helppo hyväksyä. Esimerkkejä tästä dogmaattisesta ajattelutavasta on helppo löytää lähes kaikesta evolutionistisesta kirjallisuudesta. Professori Ali Demirsoy, huomattava evoluutioteorian edustaja Turkissa, on vain yksi monista. Kuten edellä on huomautettu, Demirsoyn mukaan elämälle välttämättömän proteiinin, sytokromi-C:n, sattumanvaraisen muodostumisen todennäköisyys on "yhtä pieni kuin sen, että koneella kirjoittava apina kirjoittaisi ihmiskunnan historian ilman yhtään virhettä".181

Sellaisen mahdollisuuden hyväksyminen merkitsee epäilyksettä itse asiassa logiikan ja terveen järjen periaatteiden hylkäämistä. Jopa yksittäinen oikea kirjain sivulla tekee selväksi, että sen on kirjoittanut joku ihminen. Kun näkee kirjan maailmanhistoriasta, tulee vielä selvemmäksi, että sen on kirjoittanut kirjailija. Kukaan selväjärkinen ei hyväksyisi väitettä että laajan teoksen kirjaimet on yhdistetty sattumanvaraisesti.

On kuitenkin hyvin mielenkiintoista nähdä, että "evolutionistinen tiedemies" Ali Demirsoy hyväksyy tällaisen järjettömän olettamuksen.

Sytokromi-C-sarjan muodostumisen todennäköisyys on olennaisesti sama kuin nolla. Jos siis elämä edellyttää tiettyä sarjaa, voi sanoa sillä olevan todennäköisyys toteutua mahdollisesti kerran koko maailmankaikkeudessa. Muussa tapauksessa joidenkin meidän määritelmiemme ulkopuolisten metafyysisten voimien on täytynyt toimia sen muodostumisessa. Tämän myöntäminen ei ole tieteellisen tavoitteen kannalta sopivaa. On siis tarkasteltava ensimmäistä olettamusta. 182

Demirsoy jatkaa sanomalla, että hän hyväksyy mahdottoman, jotta hänen ei tarvitsisi hyväksyä metafyysisiä voimia eli tunnustaa Jumalan luomistyötä. On selvää, että tällä lähestymistavalla ei ole mitään yhteyttä tieteeseen. Ei ole yllättävää, että kun Demirsoy käsittelee toista aihetta, solun mitokondrioiden alkuperää, hän hyväksyy avoimesti yhteensattumaselityksen tunnustamisen, vaikka se on "aivan vastakkainen tieteelliselle ajattelulle".

Ongelman ydin on se, miten mitokondriot ovat saaneet tämän piirteen, koska tämän piirteen ilmestyminen sattumalta yhteenkin yksilöön on mahdollista vain sellaisella äärimmäisen pienellä todennäköisyydellä, jota on aivan mahdoton käsittää. Mekanismin ytimen muodostavat hengityksestä huolehtivat ja katalyytteinä kussakin vaiheessa eri muodoissa toimivat entsyymit. Solun täytyy sisältää tämä entsyymisarja täydellisenä tai se on merkityksetön. Tässä asiassa, huolimatta siitä, että se on vastoin biologista ajattelua, dogmaattisemman selityksen tai spekulaation välttämiseksi on hyväksyttävä, vaikka vastentahtoisesti, käsitys, että kaikki hengitysprosessin entsyymit olivat solussa täydellisinä, ennen kuin solu ensimmäisen kerran joutui kosketuksiin hapen kanssa.183

Materialismin kuolema

Evoluutioteorian filosofisen perustan muodostanut 1800-luvun materialistinen filosofia esitti, että maailmankaikkeus oli ollut olemassa ikuisesti, sitä ei ollut luotu ja orgaanisen maailman voi selittää aineen sisäisen vuorovaikutuksen pohjalta. 1900-luvun tieteen löydöt ovat kuitenkin täydellisesti kumonneet nämä väitteet.

Olettamus, että maailmankaikkeus on ollut olemassa ikuisesti, romahti, kun saatiin selville, että maailmankaikkeuden alkuperä oli lähes 15 miljardia vuotta sitten tapahtunut suuri räjähdys (niin sanottu alkuräjähdys tai the Big Bang). Alkuräjähdys näyttää, että kaikki maailmankaikkeuden aine syntyi tyhjästä eli se luotiin. Yksi huomattavimmista materialismin edustajista, ateistinen filosofi Anthony Flew myöntää:

Kuten tunnettua, tunnustus tekee hyvää sielulle. Siksi aloitan myöntämällä, että stratonicialaista ateistia hämmentää nykyinen kosmologinen konsensus (alkuräjähdyksestä). Sillä kosmologit näyttävät tarjoavan tieteellisiä todisteita… siitä, että maailmankaikkeudella on ollut alku. (1)

Alkuräjähdys osoittaa myös, että jokaisessa vaiheessa maailmankaikkeutta on muovannut hallittu luominen. Tämän tekee selväksi alkuräjähdystä seurannut niin täydellinen järjestys, että se ei ole voinut muotoutua hallitsemattomassa räjähdyksessä. Kuuluisa fyysikko Paul Davies selittää tilannetta:

On vaikeaa välttää sellaista vaikutelmaa, että nykyinen maailmankaikkeuden järjestys, joka on ilmeisesti herkkä hyvin pienille suureiden numeeristen arvojen muutoksille, on varsin huolellisesti harkittu. Näennäisesti ihmeenomainen luonnon perustaville vakioilleen määräämien numeeristen arvojen yhteisvaikutus muodostuu pakottavimmaksi todisteeksi kosmisen suunnittelun elementin puolesta. (2)

Samat tosiasiat saavat amerikkalaisen tähtitieteen professorin George Greensteinin sanomaan:

Kun tarkastelemme kaikkea todistusaineistoa, nousee itsepintaisesti esiin ajatus, että jonkin yliluonnollisen toimijan - tai lähinnä jonkun Toimijan - on täytynyt olla osallisena. (3)

Siten materialistinen oletus, että elämän voi selittää yksinomaan aineen sisäisen vuorovaikutuksen perusteella, on romahtanut myös tieteen löytöjen valossa. Erityisesti kaikkia eliöitä määräävän geneettisen informaation alkuperää ei voi mitenkään selittää puhtaasti aineellisella toimijalla. Yksi evoluutioteorian johtavista puolustajista, George C. Williams myöntää tämän vuonna 1995 julkaisemassaan artikkelissa:

Evolutionistiset biologit eivät ole onnistuneet oivaltamaan, että he toimivat kahdella yhteismitattomalla alueella: informaation ja aineen… geeni on tietopaketti, ei esine…

Nämä ratkaisevat kuvaajat tekevät informaatiosta ja aineesta kaksi erillistä olemassaolon aluetta, joita on käsiteltävä erikseen, kumpaakin omilla ehdoillaan. (4)

Tämä tilanne on todiste sellaisen yliaineellisen Viisauden olemassaolosta, joka tekee geneettisen informaation olevaksi. Aineen ei ole mahdollista tuottaa itseään koskevaa informaatiota. Saksan liittovaltion fysiikan ja teknologian instituutin johtaja, professori Werner Gitt huomauttaa:

Kaikki kokemukset viittaavat siihen, että tarvitaan kognitio - ajatteleva ja vapaaehtoisesti omaa vapaata tahtoaan harjoittava olento. Ei ole mitään tunnettua luonnonlakia, ei mitään tunnettua prosessia tai tapahtumasarjaa, joka voisi saada aineessa syntymään itsestään informaatiota. (5)

Kaikki nämä tieteelliset tosiasiat osoittavat, että maailmankaikkeuden ja kaikki elävät olennot on luonut Luoja, jolla on ikuinen voima ja tieto, toisin sanoen Jumala. Mitä materialismiin tulee, yksi vuosisatamme nimekkäistä filosofeista, Arthur Koestler sanoo: "Se ei voi enää väittää olevansa tieteellinen filosofia." (6)


1 Henry Margenau, Roy A. Vargesse. Cosmos, Bios, Theos. La Salle IL: Open Court Publishing, 1992, p. 241
2 Paul Davies. God and the New Physics. New York: Simon & Schuster, 1983, p. 189
3 Hugh Ross. The Creator and the Cosmos. Colorado Springs, CO: Nav-Press, 1993, pp. 114-15
4 George C. Williams. The Third Culture: Beyond the Scientific Revolution, New York, Simon & Schuster, 1995, pp. 42-43
5 Werner Gitt. In the Beginning Was Information. CLV, Bielefeld, Germany, p. 107, 141
6 Arthur Koestler, Janus: A Summing Up, New York, Vintage Books, 1978, p. 250

Tällaisista lausumista johdettava päätelmä on, että evoluutioteoria ei missään tapauksessa ole tieteelliseen tutkimukseen perustuva teoria. Päinvastoin, tämän teorian muodon ja sisällön sanelivat materialistisen filosofian vaatimukset. Se muuttui sitten uskomukseksi ja dogmaksi riippumatta konkreettisista tieteellisistä tosiasioista. Evolutionistisesta kirjallisuudesta voi taas selvästi nähdä, että näillä kaikilla yrityksillä oli "tarkoituksensa". Ja tämä tarkoitus sulkee pois uskon, että Luoja olisi luonut elävät olennot.

Evolutionistit määrittelevät tämän tarkoituksen "tieteelliseksi". Se, mihin he viittaavat, ei kuitenkaan ole tiedettä vaan materialistista filosofiaa. Materialismi kieltää ehdottomasti sen, että olisi olemassa mitään aineen ulkopuolista (tai mitään yliluonnollista). Tiede sinänsä ei ole velvollinen omaksumaan tällaista dogmaa. Luonnontiede merkitsee luonnon tutkimista ja päätelmien johtamista löytöjen pohjalta. Jos nämä löydöt johtavat päätelmään, että luonto on luotu, tieteen on hyväksyttävä se. Tämä on todellisen tiedemiehen tehtävä, ei mahdottomien rakennelmien puolustaminen takertumalla 1800-luvun vanhentuneeseen materialistiseen dogmaan.

Materialistit, väärä uskonto ja oikea uskonto

Tähän mennessä olemme tutkineet, kuinka materialistiselle filosofialle omistautuneet piirit hämmentävät tiedettä - kuinka he pettävät ihmisiä niiden evolutionististen tarujen vuoksi, joihin he sokeasti uskovat, ja kuinka he peittelevät totuutta. Kun tämä on sanottu, on myönnettävä, että materialistiset piirit tekevät myös merkittävän "palveluksen", tosin tarkoittamattaan.

He suorittavat tämän tehtävän, jolla he pyrkivät oikeuttamaan omat epätodet ja ateistiset ajatuksensa, asettamalla näytteille järjettömyyden ja epäjohdonmukaisuuden islamina esiintyvässä perinteisessä ja kiihkoilevassa ajattelussa. Materialistis-ateististen piirien loukkaukset ovat auttaneet paljastamaan väärän uskonnollisuuden, jolla ei ole mitään tekemistä Koraanin tai islamin kanssa ja joka perustuu juoruihin, taikauskoisuuteen ja turhaan puheeseen eikä pysty esittämään mitään yhtenäisiä väitteitä. Näin on saatu alttiiksi kritiikille kaikki väärin, päteviin todisteisiin nojautumatta, islamin nimissä toimivien piirien puolustaman väärän uskonnon epäjohdonmukaisuudet, ristiriidat ja epäloogisuus.

Siten materialistit auttavat monia ihmisiä oivaltamaan kiihkoilevan ja perinteisiin perustuvan ajattelutavan synkkyyden ja rohkaisevat heitä etsimään uskonnon ydintä ja lähdettä viittaamalla ja pitäytymällä Koraaniin. Vaikkakin tarkoittamattaan, materialistit näin noudattavat Jumalan käskyä ja palvelevat hänen uskontoaan. Lisäksi he paljastavat koko yksinkertaisuuden siinä ajattelutavassa, joka edustaa Jumalan nimissä keksittyä ja kaikille islamina tarjottua väärää uskontoa, ja auttavat heikentämään tämän kiihkoilevan liikkeen aiheuttamaa, yhteiskunnan suurta osaa uhkaavaa horjutusta.

Tahdostaan riippumatta ja kohtalonsa mukaan materialisteista siis tulee välineitä, joiden avulla toteutuu se, mitä Jumala on säätänyt toden uskontonsa ylläpitämisestä sen kautta, että uskonnon vastustajat toimivat toisiaan vastaan. Jumalan laki todetaan Koraanissa seuraavasti:

Ja ellei Jumala antaisi yhden ihmisryhmän valvoa toista, maailma olisi todella täynnä ilkitöitä. (Surat al-Baqara, 251)

Tässä vaiheessa lienee tarpeen jättää avoin ovi joillekin evolutionistisen materialismin edustajille. Nämä ihmiset ovat saattaneet kerran lähteä rehelliselle tutkimusretkelle ja ajautua harhaan todesta uskonnosta, islamin nimissä esitetyn tyhjän puheen vaikutuksesta, Profeetan nimissä tuotettujen väärennösten vuoksi ja heidän lapsuudesta asti kuulemiensa huhuihin perustuvien tarinoiden vuoksi. Näin heillä ei ole koskaan ollut mahdollisuutta löytää totuutta itse. Islamin ydin ja alkuperä ovat aivan erilaiset ja ennen kaikkea täysin yhteismitattomat kaiken sen kanssa, mitä heille on opetettu. Tästä syystä ehdotamme, että he mahdollisimman pian hankkivat Koraanin ja lukevat Jumalan kirjaa avoimella mielellä sekä tunnollisella ja ennakkoluulottomalla näkemyksellä ja oppivat alkuperäisen uskonnon sen todesta lähteestä. Jos he tarvitsevat apua, he voivat turvautua tämän kirjan kirjoittajan Harun Yahyan teoksiin islamin peruskäsitteistä.

 
   
    

178 Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World", The New York Review of Books, January 9, 1997, p. 28.
179 Robert Shapiro, Origins: A Sceptics Guide to the Creation of Life on Earth. Summit Books, New York: 1986, p. 207
.
180 Hoimar Von Dithfurt, Im Anfang War Der Wasserstoff (Secret Night of the Dinosaurs), Vol 2, p. 64.
181 Ali Demirsoy, Kalitim ve Evrim (Inheritance and Evolution), Ankara: Meteksan Publishing Co., 1984, p. 61.
182 Ibid, p. 61.
183 Ibid, p. 94.

17 / total 23
You can read Harun Yahya's book Evoluution Petos online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top